Back to Top

Gebruikvoorwaarden


De onderhavige gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") vormen een geldige overeenkomst tussen u en Gorilla Electronics GmbH (hierna "Gorilla" genoemd) en regelen het gebruik van deze website ofwel als bezoeker, maker van inhoud of als geregistreerde gebruiker. Het gebruik, de toegang tot en de publicatie van informatie op deze website stellen voorop, dat u voldoet aan de onderhavige voorwaarden. Lees ze daarom a.u.b. zorgvuldig door vóór het gebruik van de website. Gorilla behoudt zich het recht voor, uw toegang tot deze website te beperken of te blokkeren of uw registratie te beëindigen of op te heffen, als u het op om het even welk tijdstip en om om het even welke reden verzuimt de op deze website gepubliceerde voorwaarden en richtlijnen, met inbegrip van de onderhavige voorwaarden, te respecteren.

Door de toegang en het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord de onderhavige voorwaarden te volgen.

Wijzigingen aan de onderhavige voorwaarden

Gorilla kan te allen tijde de onderhavige voorwaarden wijzigen, bijwerken, toevoegen of verwijderen. Controleer de voorwaarden a.u.b. regelmatig op wijzigingen. Met het voortgezette gebruik van deze website na bekendmaking van wijzigingen gaat u akkoord met deze wijzigingen.

Wijzigingen aan deze website

In ons streven naar voortdurende verbetering van deze website en het gebruik ervan voor u kunnen we extra diensten toevoegen of bestaande diensten wijzigen. Als Gorilla zulke wijzigingen doorvoert, gelden de onderhavige voorwaarden voor alle nieuwe diensten en wijzigingen aan bestaande diensten.

Gebruikersgegevens

Om bepaalde onderdelen van deze website te kunnen gebruiken, wordt u om informatie over uzelf gevraagd, zoals uw voornaam of e-mailadres. 

Gorilla respecteert uw wens uw privacy te behouden en streeft ernaar de door u gegeven persoonlijke gegevens te beschermen. U vindt de richtlijn m.b.t. de gegevensbescherming op de website van Gorilla op www.gorilla-home.com. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden van onze richtlijn m.b.t. de gegevensbescherming.

Gorilla heeft veiligheidsmaatregelen getroffen, om de gegevens onder zijn controle te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Deze veiligheidsmaatregelen worden in onze richtlijn m.b.t. de gegevensbescherming beschreven.

Hoewel Gorilla de in zijn richtlijn m.b.t. de gegevensbescherming beschreven stappen heeft genomen om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met zijn richtlijn m.b.t. de gegevensbescherming overgedragen en doorgegeven worden, kan Gorilla niet garanderen, dat de door u gegeven persoonlijke gegevens niet door anderen opgevangen en gedecodeerd worden.

Inhoud

Alle teksten, grafieken, gebruikers- of visuele interfaces, merken, logo's, muziek, tonen, kunstwerken, foto's en computercodes ("inhoud"), met inbegrip, maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, keuze, coördinatie, druk, "het uiterlijk" en de schikking van zulke, op deze website beschikbare inhoud zijn eigendom van Gorilla of worden door Gorilla gecontroleerd of zijn onder licentie van Gorilla. Al deze inhoud wordt door het merk- en auteursrecht, patent- en merkwetten alsook door meerdere andere rechten op de intellectuele eigendom en wetten tegen oneerlijke concurrentie beschermd. Voor zover niet bepaalde inhoud onderhevig is aan een andere overeenkomst (bv. softwarelicentieovereenkomst, gebruiksvoorwaarden enz.), geeft Gorilla u hiermee de beperkte toestemming, de aan onderhavige voorwaarden onderhevige inhoud te gebruiken, zolang het gebruik van deze inhoud uitsluitend gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden. 

Voor zover niet in een geldende overeenkomst of in de inhoud zelf uitdrukkelijk toegestaan, mag geen onderdeel van deze inhoud zonder de voorafgaande, uitdrukkelijk gegeven schriftelijke toestemming van Gorilla en/of de desbetreffende houder in om het even welke vorm of op om het even welke wijze en manier gekopieerd, gereproduceerd, verdeeld, opnieuw gepubliceerd, gedownload, getoond, gepubliceerd of overgedragen worden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot elektronische of mechanische middelen, fotokopieën, opnames of ander middelen. Het is u bovendien niet toegestaan, inhoud op deze website of op andere servers "weer te geven" zonder de voorafgaande, uitdrukkelijk gegeven schriftelijke toestemming van Gorilla.

Geen onwettig of verboden gebruik

Tijdens het gebruik van deze website mag u geen van volgende handelingen doen:

- andere gebruikers beperken of hinderen in hun gebruik of plezier aan deze website

- onwettig, bedrieglijk, beledigend, lasterlijk, racistisch, seksistisch, obsceen, pornografisch, met godslastering, misbruik of haat verbonden, aanstotelijk of op een andere manier verwerpelijk materiaal van om het even welke aard publiceren of overbrengen

- informatie publiceren of overbrengen, die als criminele handeling geldt of ertoe aanzet, die tot burgerlijke aansprakelijkheid leidt, de onbevoegde uitoefening van een dienstverlening vormt of op een andere manier inbreuk doet op het lokale, statelijke, federale of buitenlandse recht.

- de merken, logo's en kentekens van "Gorilla" of "Gorilla Electronics" in uw gebruikers- of schermnaam of op om het even welke andere wijze gebruiken, om te veinzen, dat u voor of in samenwerking met Gorilla werkt

- veinzen, dat u iemand anders bent of iemand anders vertegenwoordigt of andere personen of vennootschappen belichamen

- in de privésfeer van andere personen of vennootschappen binnendringen of inbreuk doen op hun persoonlijkheids- of eigendomsrecht

- reclameberichten, reclamebrieven, kettingbrieven, piramide- of sneeuwbalsystemen, investeringsmogelijheden of kapitaalbeleggingen of andere ongevraagde commerciële mededelingen publiceren of overdragen (tenzij het uitdrukkelijk toegestaan is door Gorilla) of deelnemen aan spamming- of phishingaanvallen.

- informatie, software of ander via deze website verkregen materiaal voor commerciële doeleinden tonen, publiceren, overdragen, reproduceren, verdelen of anders gebruiken (indien niet uitdrukkelijk toegestaan door de aanbieder van deze informatie, software of ander materiaal)

- de website gebruiken om verkeer naar andere website te genereren

- inbreuk doen op rechten op intellectuele eigendom of verwante rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, merken of patenten van andere personen of vennootschappen

- informatie, software of ander via deze website verkregen materiaal, dat door auteursrechten of andere eigendomsrechten beschermd is, of daarvan afgeleide werken met betrekking daarop zonder voorafgaande verkrijging van een toestemming van de houder van het auteursrecht of recht op om het even welke wijze uploaden, tonen, publiceren, overdragen, reproduceren of verdelen 

- onderdelen van deze website zelf of ervan afgeleide werken met betrekking erop zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gorilla op om het even welke wijze uploaden, tonen, publiceren, reproduceren, overdragen of verdelen.

- maatregelen nemen, die tot een onredelijke of onevenredig grote belasting voor de infrastructuur van deze website of voor de systemen of netwerken van Gorilla of andere met deze website of Gorilla verbonden systemen of netwerken zouden leiden

- robots, webcrawlers (spiders), scrapers of andere automatische hulpmiddelen gebruiken om zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijk gegeven schriftelijke toestemming voor bepaalde doeleinden deze website of de dienstverleningen ervan te beïnvloeden; deze voorwaarde geldt echter niet voor de indexering en actualisering van zoekmachines 

- informatie of software publiceren of overdragen, die virussen, trojans, worms of andere schadelijke onderdelen bevatten

- informatie, bestanden of software publiceren of overdragen, die virussen, trojans, worms, adware, spyware, crimeware, onlinegraffititaggers, droppers, rootkits, keyloggers, bits of andere schadelijke softwareprogramma's of programmaonderdelen bevatten

 

Koppelingen naar websites of diensten van derden

Tengevolge van onze inspanningen om u omvattende en nuttige hulpmiddelen tot beschikking te stellen kan deze website koppelingen naar websites van derden bevatten. Ondanks de zorgvuldige inhoudelijke controle nemen we geen aansprakelijkheid aan voor de inhoud van externe koppelingen. Voor de inhoud en aanbiedingen van gekoppelde pagina's zijn uitsluitend de uitbaters ervan verantwoordelijk.

Procedure voor de melding van schendingen van de auteursrechten

Wij bij Gorilla respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Als u vindt dat uw door de auteursrechten beschermde werken gekopieerd zijn en op de website op zulke manier toegankelijk zijn, dat uw auteursrechten geschonden zijn, neem dan a.u.b. contact op met ons om mogelijke schendingen van de auteursrechten te melden.  Gebruik daarvoor de "Informatie voor snelle contactopname" in het colofon, dat zich op deze website bevindt. Geef bij de contactopname a.u.b. de volgende informatie:

- een volledige beschrijving van het door de auteursrechten beschermd werk of ander intellectueel eigendom, dat volgens u getroffen is door een schending van de auteursrechten 

- een beschrijving van de locatie, waarop het materiaal, dat volgens u getroffen is door een schending van de auteursrechten, zich op deze website bevindt 

- uw naam, uw adres, telefoonnummer en e-mailadres

 

Vrijstellingsverplichting

U verplicht zich ertoe, Gorilla, zijn partners en hun respectievelijke leidinggevenden, werknemers en vertegenwoordigers van elke en alle eisen, vorderingen, schadevergoedingen, kosten en aansprakelijkheid vrij te stellen, te verdedigen en schadeloos te beschouwen, met inbegrip van advocaatkosten, die van de kant van derden tengevolge of op basis van uw gedrag of uw verzuim bij het gebruik van onze website kunnen ontstaan. Gorilla behoudt zich het recht voor, die uitsluitende verdediging en controle van aangelegenheden over te nemen, die anders aan uw vrijstellingsverplichting onderhevig zijn en u verklaart u ermee akkoord, bij de verdediging van alle mogelijke klachten met ons in zulke vergaande mate samen te werken, als verlangd kan worden.

Openbaarmaking van gebruiksgegevens

Gorilla behoudt zich het recht voor om het even welk moment informatie te openbaren, die Gorilla voor de inachtneming van geldende wetten, voorschriften, de gerechtelijke weg of ter ondersteuning van verzoeken van de regering nodig acht. Bovendien kan Gorilla deze informatie doorgeven, als Gorilla vaststelt, dat er geldende wetten de doorgave vereisen of toelaten, met inbegrip van de uitwisseling van informatie met andere ondernemingen of organisaties met als doel de bescherming tegen bedrog. 

Geldende wet

De onderhavige voorwaarden en het gebruik van deze website zijn onderhevig aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland.